Библиотека
 Хронология
 Археология
 Справочники
 Скандинавистика
 Карты
 О сайте
 Новости
 Карта сайтаЛитература

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

Источник: С. Д. КОВАЛЕВСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ШВЕЦИИ


 

 ВИ – Вопросы истории

СВ – Средние века

СЭ – Советская этнография

Adamus – Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum.

Add – Additamenta.

ANF – Arkiv för nordisk filologi.

В – Bautil. Det är: Alle Svea och Götha Rikens Runstenar.

Bj – Bjärköarätten.

D – Sveriges runurkundor granskade och utgivfne af R. Dybeck.

DDal – Diplomatarium Dalekarlicum.

DGL – Danmarks Gamle Landskabslove.

DHT – (Dansk) Historisk Tidsskrift.

DL – Dalalagen (Västmannalagen I – SGL).

DR – Danmarks runinskrifter.

DS – Diplomatarium Suecanum.

EK – Erikskrönikan.

Eriks SjL – Eriks Sjaellandske Lov.

Ftl – Frostaþings Lov.

GL – Gutalagen.

GS – Gutasagan.

Gtl – Gulaþings Lov.

HL – Hälsingelagen.

HSHH – Historiska studier tillägnade Harald Hjärne.

HT – (Svensk) Historisk tidskrift.

HVLÅ – Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsbok.

HVSUÅ – Kungt. humanistiska vetenskapssamfundets i Uppsala Årsbok.

Iordanes – Iordanis Getica.

JL – Jyske Lov.

KL – Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid.

KrL – Kristoffers Landslag.

L – Runurkunder utgifne J. G. Liljengren.

Lex Sal. – Lex Salica.

Lex Sax. – Lex Saxonum.

LUÅ – Lunds universitets årsskrift.

MEL – Magnus Erikssons Landslag.

NGL – Norges gamle Love.

NK – Nordisk kultur.

NT – Nordisk tidskrift.

Ög – Östergötlands runinskrifter.

ÖgL – Östgötalagen.

Öl – Ölands runinskrifter.

pr – principium.

PRF – Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer.

Procopios – Procopios. De bello Gothico.

Rimbertus – Vita Anskarii auctore Rimberto.

Ro – Edictus Rothari.

SdmL – Södermannalagen.

SFSS – Samlingar utg. av Svenska fornskriftssällskapet.

SGL – Samling af Sweriges gamla lagar.

SHVL – Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund.

SHVU – Skrifter utgivna av Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala.

SHVU – Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala.

SkL – Skånelagen.

SLL – Svenska landskapslagar.

Sm – Smålands runinskrifter.

SmL – Smålandslagen.

Sö – Södermanlands runinskrifter.

SR – Sveriges runinskrifter utgivna av VHAA.

SRS – Scriptores rerum Svecicarum medii aevi.

StL – Magnus Erikssons Stadslag.

SVSL – Scrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund.

Т – Västergötlands runinskrifter samlade af K. Torin.

Tacitus – Tacitus. Germania.

U – Upplands runinskrifter.

UFT – Upplands fornminnesförenings tidskrift.

UL – Upplandslagen.

UUÅ – Uppsala universitets årsskrift.

v – vers.

Vg – Västergötlands runinskrifter.

VgL I – Aldre Västgötalagen.

VgL II – Yngre Västgötalagen.

VgL III – Lydekini excerpta.

VgL IV – Vidhemprästens och Johannitmunkens anteckuingar.

VHAA – Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.

VHAÅ – Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årsbok.

VIIA AH – Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar.

VmL – Västmannalagen.

VSLÅ – Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok.

ZSSR, GA – Zeitschrift der Savigni Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung.